Contact Us

Hệ thống cho ăn tự động-Bồn di động

Hệ thống cho ăn tự động-Bồn di động

Hệ thống cung cấp cám bằng việc di chuyển bồn chứa và rải cám vào máng ăn theo chiều dài các dãy lồng

Có thể điều chỉnh số lượng cám xuống máng ăn theo nhu cầu của vật nuôi

Cài đặt thời gian cho ăn tự động

Chi phí đầu tư hợp lý.

 

 

 

Bài viết liên quan

(+84)918 675 239