Contact Us

Thức ăn được chứa trong bồn silo

Thức ăn được chứa trong bồn silo đưa vào trong nhà bằng vít tải và ống dẫn

 

 

Bài viết liên quan

(+84)918 675 239