An toàn, Sức khỏe và Môi trường

KSPVN áp dụng hệ thống quản lý SHE (Safety, Health and Environment) nhằm nâng cao ý thức của nhân viên về an toàn lao động, đồng thời Công ty cũng chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân viên và bảo vệ môi trường, coi nhân viên là nguồn lực quan trọng để phát triển Công ty.Hệ thống quản lý SHE

  • 1. Chính sách và mô hình quản lý
  • 2. Xây dựng chiến lược
  • 3. Kế hoạch hoạt động
  • 4. Theo dõi và phân tích
  • 5. Điều chỉnh quản lý