ĐỒNG HỒ NƯỚC

 – Nhiệt độ tăng 10C – Lưu lượng nước uống tăng 6% ( 20 – 32 0C)

 – Nhiệt độ tăng 10C – Lưu lượng nước uống tăng 5% ( 32 – 38 0C)