0918 675 239

Sản phẩm

Sản phẩm

  Tiêu chuẩn lồng bắt gà con trắng vàng (standard)

  Tiêu chuẩn lồng bắt gà con trắng vàng (standard)

  Tiêu chuẩn vỉ ấp 30 quả màu trắng (standard)

  Tiêu chuẩn vỉ ấp 30 quả màu trắng (standard)

  Tiêu chuẩn vỉ ấp 36 quả màu trắng (standard)

  Tiêu chuẩn vỉ ấp 36 quả màu trắng (standard)

  Tiêu chuẩn vỉ ấp 42 quả màu trắng (standard)

  Tiêu chuẩn vỉ ấp 42 quả màu trắng (standard)

  Tiêu chuẩn vỉ đựng trứng lớn (standard)

  Tiêu chuẩn vỉ đựng trứng lớn (standard)

  Trại Nguyễn Trọng Tài - Ba Tri Bến Tre

  Trại Nguyễn Trọng Tài - Ba Tri Bến Tre

  VÁN NHỰA Ø27; Ø34;…

  VÁN NHỰA Ø27; Ø34;…

  VENTURY TURBINE

  VENTURY TURBINE

  VỈ ẤP TRỨNG 42 QUẢ – MÀU XANH DƯƠNG

  VỈ ẤP TRỨNG 42 QUẢ – MÀU XANH DƯƠNG

  VÍT 6X50; 6X100;….BẮN TOLE

  VÍT 6X50; 6X100;….BẮN TOLE

  VÍT 1.5 PHÂN

  VÍT 1.5 PHÂN

  Vít tải 75 và ống PVC 90

  Vít tải 75 và ống PVC 90

/
/catalog/view/theme/